Faculity Board

Prof. Manar Al-Azzam

Dr. Insaf Shaban

 Dr. Khetam Awamreh

Dr. Asem Abderahem

Dr. Sami Aloush

Dr. Ahmad Smadi

Dr. Shereen Hamadneh​